நான் எப்படி இந்த படை நிறுவப்பட்ட?

என்ன முட்டாள் புரிந்துகொள்ள முடியும்
已邀请:
நீங்கள் நிறுவப்பட்ட எனவே மிகவும் சக்தி

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复